ഇത് ഒരു റീസണിങ് ആണ്...

എന്തുകൊണ്ട് കപ്പലണ്ടി മിഠായി എന്ന പേര്???
എനിക്ക് കപ്പലണ്ടി മിഠായി ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട്....

ഏന്തിന്?
ചുമ്മാ എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതെല്ലാം എഴുതാന്‍..(ശ്..ശ്.. ഇഷ്ടമില്ല്ലാത്തതും എഴുതും)

എപ്പൊള്‍?
എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളപ്പൊള്‍..

എങനെ?
ഐയ്യേ.. അതും അറിയില്ലെ?

Recent Posts